Overslaan naar hoofdinhoud

Pesoonlijk budget aanvullend verlof: effect op AST en DESK? - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

Pesoonlijk budget aanvullend verlof: effect op AST en DESK?

Lijst van auteurs

Inleiding

In de CAO-VO 2016-2017 wordt bij verschillende regelingen gewerkt met een naar rato van de aanstelling principe. Hierdoor worden regelingen zoals het maximaal aantal uur dat een docent les mag geven (750 klokuur), het beschikbare persoonlijk budget (50 klokuur) en de deskundigheidsbevordering naar rato van de aanstelling berekend. 

De CAO kent tevens een aantal secundaire arbeidsvoorwaarde regelingen waarmee de medewerker bijvoorbeeld een langdurig verlof kan opnemen. De meest voor de hand liggende regeling is het aanvullend verlof bij het persoonlijk budget. Een fulltime medewerker krijgt hiermee de mogelijkheid om 170 klokuur (halve dag), of 340 klokuur (hele dag) minder te werken. Formeel gezien is dit geen verlaging van de aanstelling. Een medewerker die ervoor kiest 340 klokuur verlof op te nemen blijft een dienstverband houden van 1,0 fte. Maar netto is de medewerker slechts voor 0,7951 fte beschikbaar in uw formatie. De docent gaat immers ook een dag minder werken en krijgt een reductie op de maximale lestaak van ongeveer 6 lesuren. 


Heeft een verlof invloed op bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering?

De vraag die nu gesteld kan worden is: wanneer een docent aanspraak gaat maken op bijvoorbeeld 10% deskundigheidsbevordering naar rato van zijn aanstelling, doet hij dit dan middels zijn formele dienstverband van 1,0 fte óf wordt dit berekend op basis van zijn netto dienstverband van 0,7951 fte? Bij een deskundigheidsbevordering van 10% kan het antwoord op de vraag al snel verschil opleveren van 34 klokuur, wat redelijk overeenkomt met een halve les. Over uw gehele personele bestand, kan dit uiteindelijk over een flink aantal lessen gaan. 

Deze vraag is voorgelegd aan de VO Raad: 

Note

Reactie VO-raad (15-1-2018)

De uren deskundigheidsbevordering worden toegekend naar rato van de betrekkingsomvang. Deze wijzigt niet indien er verlof wordt genoten. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op 83 uren deskundigheidsbevordering ongeacht het feit dat hij gebruikmaakt van de Bapo, onbetaald verlof, ouderschapsverlof of andere soorten verlof. Cao-partijen hebben hier, zoals bij het PB-verlof, geen afspraken over gemaakt. Er wordt dus gekeken naar de wtf.

Het antwoord is helaas niet geheel bevredigend. De redenatie van de VO raad is dat door het ontbreken van eenduidige afspraken, er in het voordeel van de medewerker besloten moet worden. Een nobel streven, maar Zermelo is het daar inhoudelijk niet mee eens.

Het argument dat het niet eenduidig is omschreven in de CAO, hoeft niet te betekenen dat je geen redelijke interpretatie van de CAO kan toepassen. Wij vinden dat wanneer een docent een jaar lang een dag minder gaat werken en hiervoor naar rato zijn maximale lestaak reduceert, het volkomen terecht is dat ook zijn andere regelingen naar rato worden gecorrigeerd. Doe je dit niet, dan worden feitelijk medewerkers met verlof anders behandeld dan medewerkers zonder verlof. Een fulltime docent die 25 lessen geeft krijgt dan evenveel deskundigheidsbevordering als zijn collega die 19 lessen gaat verzorgen én een dag minder gaat werken.  

Op 1 oktober 2017 publiceerde de VO Raad het document Voorstellen CAO VO 2017-2018, waarin het betreffende onderwerp ook besproken wordt: 

Voorstellen CAO VO 2017-2018

Note

De cao gaat uit van het zogenaamde ‘naar rato principe’. Verschillende arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten worden naar rato van de betrekkingsomvang (formele wtf) toegekend. Tevens kent de cao ook veel mogelijkheden tot (langdurig) verlof waarbij de formele wtf niet wijzigt, maar feitelijk – dus materieel gezien - wel sprake is van een verlaging van de wtf. Met als gevolg dat werknemers die evenveel werken, verschillend worden behandeld in de toekenning van bepaalde faciliteiten.

De VO-raad stelt voor om deze ongelijke behandeling ongedaan te maken door bij gevallen van (langdurig) verlof in de cao op te nemen dat bij de toekenning van deze arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten, waaronder in ieder geval het persoonlijk budget en het deskundigheids- en professionaliseringsbudget, uitgegaan wordt van de materiële werktijdfactor.

Hoewel de VO Raad (tevens een van de onderhandelingspartners) een andere terminologie aanhoudt, zijn wij het dus inhoudelijk met elkaar eens dat bij het niet aanpassen van de deskundigheidsbevordering door een langdurig verlof er sprake is van een ongelijke behandeling. Ook de VO Raad adviseert dat een langdurig verlof een reductie moet opleveren van de netto werktijdfactor (of de materiële werktijdfactor, zoals benoemd door de VO Raad), waardoor automatisch ook overige regelingen zoals deskundigheidsbevordering worden verlaagd.


Wat doet de formatiemodule van Zermelo?

Bij het verwerken van het PB-aanvullend verlof verlagen wij de werktijdfactor naar een netto werktijdfactor. Deze netto werktijdfactor wordt gebruikt bij het bepalen van de algemene schooltaken, deskundigheidsbevordering en maximale lestaak. Standaard levert de opname van een PB-aanvullend verlof dus geen vermindering van de deskundigheidsbevordering of algemene schooltaken. Via projectinstellingen is het mogelijk dit aan te passen, zodat DESK en AST op basis van de netto werktijdfactor worden berekend. 


Bij ieder verlof, zowel voor planning als voor onderhoud, kunt u middels een vinkje aangeven of er AST en of DESK moet worden berekend.

 • Maakt u een planningsverlof dan vindt u de totale omvang van de AST en DESK per werknemer in het scherm Personeel> Formatie > Planning aanstellingen en verlof.

  • De vinkjes ASTred en DESKred zijn voor het PB-aanvullend verlof grijs. De berekening wordt vanuit de projectinstellingen overgenomen..

  • Bij andere planningsverloven geeft u zelf aan of het vinkje bij ASTred en DESKred aan of uit staan.

  • De herberekening houdt rekening met vaste voet, naar rato en eventuele staffeling. Ook het maximum wordt bewaakt.

 • Maakt u een onderhoudsverlof, dan toont de tooltip bij de waarde van de inzet in het gele kader de omvang van de uren AST en DESK.

  • U kunt zelf aangeven met vinkjes of er reductie van AST en/of DESK moet zijn.

  • De omvang van de AST en DESK bij een onderhoudsverlof wordt, net zoals die van een onderhoudsaanstelling, bepaalt in de projectinstellingen. Daar kunt u in een percentage aangeven wat de omvang is die een verlof of reductie aan AST en DESK genereert.

  • Wilt u bij een onderhoudsverlof zelf de waarde van AST en DESK invoeren, dan kan dat. U kunt dit invullen in het scherm Personeel > Formatie > Verlof Onderhoud. Let op, als een docent meerdere verloven heeft, vindt u hier de opgetelde waarden van deze verloven.


Advies

Zowel de VO Raad als Zermelo vinden het redelijk dat een langdurig verlof, en in het bijzonder een PB-aanvullend verlof, een reductie oplevert van de arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten zoals de deskundigheidsbevordering. In de huidige CAO zijn daar echter geen concrete afspraken over gemaakt. Zolang het advies van de VO Raad niet overgenomen wordt in de nieuwe CAO, is het aan de school om hierover in samenspraak met de (G)MR een beleidskeuze te maken. Deze keuze kunt u vervolgens implementeren in onze formatiemodule.