Skip to main content

Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen

Inleiding

Om het onderwijs op anderhalve meter afstand mogelijk te maken kunt u gaan werken met kleinere lesgroepen. Door lukraak iedere lesgroep in tweeën of drieën te verdelen wordt het voor de leerlingen (met name in de bovenbouw) erg lastig om te weten wanneer ze waar verwacht worden en ontstaan er ook veel tussenuren.

Om deze situatie te voorkomen gaan we leerlingen opdelen in gelijke groepen, de zogeheten segmenten. Iedere leerling zit in één segment. Een segment heeft een bepaalde week, dag of dagdeel fysiek les, online les of geen les. U kunt zelf kiezen in hoeveel segmenten u uw school wilt opdelen en wanneer deze segmenten op school verwacht worden.

De automaat van Zermelo verdeelt de leerlingen zo over de segmenten dat iedere lesgroep in tweeën of drieën verdeeld wordt en de segmenten ongeveer even groot blijven. U kunt zelf kiezen om bepaalde leerlingen in bepaalde segmenten vast te zetten. Zo kunt u met behulp van de groepsgroottes anderhalve meter afstand in uw lokalen creëren. Uw leerlingen kunnen in hun WebApp zien wanneer zij bij een les worden verwacht, en of dit fysiek op school of online is. 


Scenario's

U kunt met behulp van nieuwe software verschillende scenario's in uw school bewerkstelligen. De meest voor de hand liggende vindt u hieronder:

Aantal segmenten

Verdeling over

Benodigde tijdvakken

Scenario

2dagen2

U wilt uw groepen splitsen in tweeën. Uw leerlingen komen om de dag naar school. Hieronder kunt u zien op welke momenten uw leerlingen fysiek op school worden verwacht. Voor het andere segment kunt u aangeven of zij de lessen online volgen, of vrij zijn. 


3dagen3

U wilt uw groepen splitsen in drieën. Uw leerlingen komen eens in de drie dagen naar school. In de tabel kunt u zien op welke momenten uw leerlingen fysiek op school worden verwacht. Voor de andere segmenten kunt u aangeven of zij de lessen online volgen, of niet volgen. 


2weken2

U wilt uw groepen splitsen in tweeën. Uw leerlingen komen om de week naar school. Hieronder kunt u zien op welke momenten uw leerlingen fysiek op school worden verwacht. Voor het andere segment kunt u aangeven of zij de lessen online volgen, of niet volgen. 


3weken3

U wilt uw groepen splitsen in drieën. Uw leerlingen komen eens in de drie weken een hele lesweek naar school. In de tabel kunt u zien op welke momenten uw leerlingen fysiek op school worden verwacht. Voor de andere segmenten kunt u aangeven of zij de lessen online volgen, of niet volgen. VideoStappenplan in het kort

Welke stappen u moet doorlopen om het onderwijs in kleinere groepen mogelijk te maken vertellen wij u hier. De handleiding hiervoor vindt u verderop deze pagina.

 1. Elke leerling neemt deel aan reguliere lessen. (Vakkeuzelessen en groepskeuzelessen worden hier buiten beschouwing gelaten).
 2. Bedenk in hoeveel segmenten u uw school wilt opdelen. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de groepsgroottes op uw school en de grootte van uw lokalen.
 3. We maken verschillende tijdvakken aan en wijzen dagen toe aan de verschillende tijdvakken. Dit doen we om te zorgen dat de juiste leerlingen op de juiste dagen hun fysieke lessen in het rooster krijgen.
 4. We verdelen de leerlingen over de segmenten. Dit kan handmatig, maar het is aan te raden dit met de automaat te doen.
 5. We publiceren het resultaat.

Koppeling met Magister, Somtoday en Itslearning

De roosters die u maakt met onderstaande scenario komen met de individuele webservicekoppelingen netjes in Magister, Somtoday en Itslearning terecht. Gebruikt u echter nog een bestandskoppeling naar één van deze partijen, dan kunt u deze roosters daar niet correct weergeven. De leerlingen en docenten moeten in dat geval hun rooster bekijken in het Zermelo Portal of via de Zermelo WebApp.


Aan de slag!

 Roosteren > Segmenten

Eerst maken we een nieuw roosterbestand aan. U kunt verder werken met uw bestaande rooster of u kunt ervoor kiezen een nieuw rooster te maken. De leerlingen blijven in hun lesgroepen zitten, ongeacht in welk segment zij ingedeeld worden.

Welk rooster als basis?

U kunt hier kiezen welk rooster u kiest als basis voor het anderhalvemeterrooster. Denk goed na over welk rooster u wilt gebruiken. U gaat weer fysieke lessen aanbieden, dus wellicht wilt u terug naar het rooster van vóór de corona-uitbraak.


Roosterbestand maken

 1. Selecteer het roosterbestand waarmee u wilt werken en klik onderaan op <Dagen afknippen>. Maak hier een dagroosterbestand van.
 2. Geef dit rooster een duidelijke naam, waarmee u het onderscheid van uw reguliere rooster.
 3. Selecteer uw nieuwe roosterbestand. 

Zorg dat uw rooster ingeroosterd is

Zorg dat u een rooster pakt of maakt wat volledig ingeroosterd is. Wellicht zou u na de meivakantie starten met een nieuw tijdvak, maar is dit rooster door alle hectiek van de laatste weken nog niet volledig geroosterd. De lessen moeten een positie hebben voordat de leerlingen ze kunnen zien.

Segmenten verdelen

Om de leerlingen te verdelen in segmenten gaat u in de desktop naar Roosteren > Segmenten.

U komt nu in een scherm waar u ziet dat de leerlingen direct al in twee groepen verdeeld zijn, in dit plaatje zijn er 974 leerlingen ingedeeld in Segment A en 788 in Segment B.

Aan de linkerkant kunt u zien hoeveel lessen er (in de huidige situatie) gegeven worden aan groepen van een bepaalde grootte. Er zijn bijvoorbeeld 9 lessen die aan slechts 1 leerling worden gegeven. 

Deze indeling is een random indeling die we gaan verbeteren. 

Segmenten aanmaken

Standaard worden er 2 segmenten aangemaakt, maar u kunt zelf bepalen met hoeveel segmenten u wilt werken. Om een extra segment aan te maken kiest u voor <Nieuw segment>.


U krijgt vervolgens de mogelijkheid het nieuwe segment een hoofdletter mee te geven. Waarna u op <OK> heeft gedrukt, is het nieuwe segment aangemaakt. Op deze manier kunt u meerdere segmenten aanmaken. In onderstaande voorbeelden gaan wij er steeds vanuit dat u uw groepen wilt opsplitsen in twee segmenten, maar u kunt dit natuurlijk voor elk aantal segmenten lezen. 


Leerlingen die altijd op school of thuis moeten?

Indien u leerlingen heeft die iedere dag fysiek les moeten volgen of juist geen enkele dag op school hoeven te zijn kunt u er het beste voor kiezen om voor deze leerlingen extra segmenten aan te maken. U kunt de leerlingen zelf indelen in deze segmenten. Hoe u dit doet leest u hieronder bij Leerlingen handmatig verdelen.

Tijdvakken aanmaken en verdelen

Om aan te geven welke segmenten wanneer fysiek op school moeten zijn moet u verschillende tijdvakken aanmaken. Dit doet u bij Beheer > Jaarplanner. 


Net als in bovenstaand voorbeeld maakt u voor iedere week 1 tijdvak aan. Zodoende heeft u voor een periode van 3 weken, 3 tijdvakken nodig.

Standaard worden uw lessen weergegeven voor al uw tijdvakken. U dient hier losse lessen van te maken. Ga naar uw lesdomein, selecteer al uw lessen en klik op Lesdomein > Maak losse lessen per tijdvak op selectie.

Vervolgens gaat u bij Roosteren > Segmenten > Verdeling over tijdvakken/dagen aangeven welk segment, wat voor les volgt op welke dag in welk tijdvak. Standaard worden alle segmenten weergeven in de rij School (alle leerlingen volgen normaliter namelijk onderwijs op school). U vult de rijen Online of Vrij met de segmenten die hier thuishoren, de rij 'School' vult zichzelf. In het scenario waarbij u de leerlingen om de dag op school wilt zien ziet dat er als volgt uit:


Let u er hierbij ook op dat de leerlingen die in de segmenten C (altijd school) en D (altijd thuis) ook op de juiste plaats worden aangeduid. Hoe u deze groep handmatig indeelt leest u hieronder.

Leerlingen handmatig verdelen

Op het tabblad Leerlingen kunt u de leerlingen door de automaat laten verdelen over de segmenten. Als u op <Automaat> klikt zal de automaat zelf een zo gunstig mogelijke indeling verzinnen.

Indien u handmatig (een deel van) uw leerlingen wilt indelen in segmenten kunt u dit doen door de leerling in het juiste segment te klikken en vervolgens met Ctrl + klik te fixeren. Indien een leerling juist niet in een bepaald segment mag worden ingedeeld doet u dit met Ctrl + klik in de lege cel van het segment waar de leerling niet in mag.  

Indien u een deel van uw leerlingen in één segment wilt indelen kunt u in het leerlingendomein (Projectbeheer > Domeinen > Leerlingen) een extra eigenschap aanmaken en deze vullen. Door bovenin in het veld Toon extra eigenschap de naam van deze extra eigenschap in te vullen kunt u bij het indelen van de leerlingen op deze eigenschap filteren. De waardes worden weergegeven in de kolom Extra.


In bovenstaand voorbeeld hebben we in het leerlingdomein de extra eigenschap Lesstatus aangemaakt en deze gevuld met de waarde School of Thuis bij relevante leerlingen. Er zijn in dit voorbeeld 4 leerlingen die altijd op school lessen moeten volgen, zij hebben in de extra eigenschap Lesstatus de waarde 'School' meegekregen. Vervolgens zijn zij gefixeerd in segment C. De 4 leerlingen die daar onderstaan moeten altijd thuis onderwijs volgen. Zij hebben in dezelfde extra eigenschap Lesstatus de waarde 'Thuis' meegekregen en zijn gefixeerd in segment D. De overige leerlingen hebben een blokkade voor de segmenten C en D gekregen. De automaat kan nu de overige leerlingen netjes verdelen.  

Omdat de automaat de leerlingen per segment zo evenwichtig mogelijk zal proberen te verdelen, maar in segment C en D het aantal leerlingen vast ligt, wilt u wellicht het leerlingaantal van deze segmenten buiten beschouwing laten. Dat kan door met de rechtermuisknop op de kolomkop van het segment te kiezen voor Negeer leerlingaantal dit segment


Leerlingen filteren

Bovenaan het scherm kunt u via het menu Filter leerlingen filteren. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de leerlingen van de onderbouw in beeld te brengen. U kunt dan snel voor deze leerlingen een instelling doen die afwijkt van de rest.


Stel dat u de onderbouw in drie segmenten wilt verdelen en de bovenbouw in twee segmenten. U kunt dan in plaats van drie segmenten vijf segmenten aanmaken. De onderbouw kunt u verdelen over de segmenten A, B en C (ergo segmenten D en E blokkeren) en voor de bovenbouw precies andersom.

Leerlingen samen in segment zetten

Sommige leerlingen wilt u bewust samen in een segment zetten. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij les hebben in een kleine groep die u niet wilt splitsen of omdat dit leerlingen zijn die u om andere redenen altijd bij elkaar wilt hebben. Deze instellingen doet u onder de knop <Samen>. 

In dit scherm geeft u bovenin aan hoeveel leerlingen er maximaal in een groep mogen zitten die u als 'kleine groep' wilt aanmerken. Als u om andere redenen leerlingen graag in hetzelfde segment wilt hebben kunt u deze leerlingen zelf een kenmerk meegeven. De automaat zal er dan voor zorgen dat deze leerlingen allemaal in hetzelfde segment terecht komen. 

Leerlingen automatisch indelen

Op het tabblad Leerlingen kunt u de leerlingen door de automaat laten verdelen over de segmenten. Als u op <Automaat> klikt zal de automaat zelf een zo gunstig mogelijke indeling verzinnen. De automaat blijft rekenen tot u hem zelf afsluit.

Eerst tijdvakken aanmaken, dan leerlingen verdelen

Wilt u de automaat gebruiken om de leerlingen in segmenten in te delen? Dan is het noodzakelijk om eerst de tijdvakken correct aan te maken en de segmenten aan de juiste dagen te koppelen voordat u de automaat aanzet!

Overige tabbladen

In de tabbladen Groepen, Lesbundels, Instellingen en Lessen kunt u eventueel zien hoeveel leerlingen er per les of groep van elk segment zijn ingedeeld en welke instellingen er gedaan zijn. U hoeft in deze tabbladen niets in te stellen.

Handmatig segmenten per les aanpassen

U kunt per les handmatig aanpassen welke segmenten er fysiek, online of geen les volgen. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als u uw leerlingen geen hele dagen, maar dagdelen naar school wilt laten komen. Ook als u alle leerlingen, bij uitzondering, naar school wilt laten komen voor één les kunt u dit zelf aanpassen.

 1. U gaat naar Beheer > Domeinen > Lesdomein.
 2. U zorgt dat u in ieder geval de kolommen 'Partitie' en '#PartitieSpeciaal' in beeld zijn. Uiteraard moet u ook de kolommen in beeld zetten waaraan u de lessen kunt herkennen waarvan u de segmenten aan wilt passen.
 3. In de kolom 'Partitie' leest u hoe de segmenten volgens uw instellingen zijn verdeeld.
  1. S = School, fysiek onderwijs
  2. O = Online, online onderwijs
  3. V = Vrij, geen onderwijs
 4. Aanpassingen hierop kunt u zelf typen in de kolom '#PartitieSpeciaal'. Let u er hierbij op dat u alle segmenten benoemt en exact dezelfde manier van noteren gebruikt.
 5. Eventueel kunt u deze eigenschap met de rechtermuisknop kopiëren naar meerdere lessen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u met dagdelen wilt werken.


Uw handmatige aanpassing wordt door de software herkend. U kunt de aanpassing herkennen aan de groene kleur bij Roosteren > Segmenten > Tabblad Lessen.


Heeft u een docent die toch alle lessen vanaf huis geeft? Laat dan de segmenten ongemoeid. Bij het publiceren van het rooster kunt u in dit geval beter een opmerking plaatsen, zoals in onderstaande afbeelding.

De leerlingen die fysiek op school zijn, zien de opmerking bij de les staan en volgen de les van deze docent dan ook online. Het lokaal blijft in dat geval aan de originele les hangen en de leerlingen kunnen in dat lokaal met behulp van laptop of tablet de les volgen. Voor de overige leerlingen verandert er niets.


Rooster publiceren

Als u uw rooster heeft opgeslagen kunt u het publiceren naar het portal. U doet dit op dezelfde manier als u normaliter uw basisrooster publiceert. 

Uw leerlingen kunnen in de WebApp hun rooster bekijken. Indien zij fysiek bij een les verwacht worden zien zij de les zoals gebruikelijk. Indien zij online bij een les verwacht worden zien zij 'online' en een videocamera. Indien zij niet bij een les verwacht worden zien zij de les niet in hun rooster.

In het onderstaande rooster wordt de leerling op dinsdag en donderdag op school verwacht, de andere dagen volgt de leerling online lessen:Heeft u keuzelessen in uw rooster? Ook deze krijgen de verdeling met de segmenten mee als u het rooster publiceert.

Leerlingen van de segmenten die op school zijn of online les volgen, kunnen zich inschrijven. 

Wellicht wilt u de capaciteit van een keuzeles aanpassen om te voorkomen dat er teveel leerlingen zich inschrijven die fysiek die dag / dat dagdeel op school zijn.Extra info

 • Wilt u uitzonderingen maken voor lessen met segmenten? U leest daar meer over in dit artikel.
 • U kunt ook segmenten verdelen over dagdelen!
 • Wilt u uw segmentenrooster verlengen ? Dat kan ook, u volgt in dat gevolg de stappen die wij voor u beschrijven in deze FAQ.