Overslaan naar hoofdinhoud

Het persoonlijk budget volgens de CAO-VO - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

Het persoonlijk budget volgens de CAO-VO

Lijst van auteurs

Inleiding

In de CAO van het Voortgezet Onderwijs (VO) is afgesproken dat er een nieuwe regeling komt waarvan iedereen gebruik kan maken. Daarvoor krijgt iedereen een basisbudget (b) van 50 klokuur en een extra budget van 40 klokuur. De medewerker mag zelf bepalen hoe deze gebruikt wordt in de jaartaak. De doelbestedingen zijn: reductie lestaak, reductie overige taken, verlof sparen of uitbetalen. In de CAO van 2022 wordt gestimuleerd om het vooral in te zetten voor reductie van de (les)taken. School-eigen beleid is hierin wel toegestaan. 

Daarnaast krijgen werknemers van 57 jaar en ouder een extra budget van 120 uur per jaar (1e aanvulling) om hiermee 170 klokuur verlof te kunnen opnemen. Bij een volledige aanstelling resulteert dit in een dagdeel minder werken en een vermindering van het aantal te geven lessen. De medewerker kan deze nog met 170 klokuur (2e aanvulling) vergroten, waardoor bij een volledige aanstelling een dag minder gewerkt hoeft te worden met de bijbehorende vermindering van lessen.

Bij een vermindering van de jaartaak (ja) gaat de netto aanstelling van de docent omlaag. Hierdoor krijgt de docent ook minder AST en deskundigheidsbevordering. Wanneer het geen vermindering van de jaartaak oplevert (nee), dan blijft de netto aanstelling van de docent gelijk. De docent krijgt meer 'tijd' om zijn verschillende les en overige taken uit te voeren. 


Overzichtstabel 

Type

Doelbesteding

Omschrijving

Vermindering jaartaak

Bijzonderheden

Wet en regelgeving

basis (b)

Reductie lestaak

De leraar kan het budget inzetten voor vermindering van de lestaak. Hierover legt de leraar verantwoording af.

wtf gaat niet omlaag, jaarinzet wel

Indien de leraar met een fulltime dienstverband kiest voor vermindering van de lestaak, heeft hij bij een door de school gehanteerde lesduur van 50 minuten het recht om zijn lestaak met 1 lesuur per week te verminderen, dan wel een equivalent daarvan.

CAO-VO art. 7.2, 1e lid

basis (b)

Reductie overige taken

De leraar kan het budget inzetten voor vermindering van de overige taken.

wtf gaat niet omlaag, jaarinzet wel


CAO-VO art. 7.2, 1e lid

basis (b)

Verlof

De werknemer heeft het recht om het basisbudget in te zetten als verlof ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.

kan, afhankelijk van keuze voor plannings- of onderhoudsverlof


CAO-VO art. 7.2, 2e lid

basis (b)

Sparen

De werknemer heeft het recht zijn jaarlijks basisbudget gedurende maximaal vier jaar te sparen. Wil je langer dan vier jaar sparen, dan wordt het aantal uren omgezet in een bedrag. Dit bedrag bepaalt dan later hoeveel uur verlof je kunt opnemen, afhankelijk van je nieuwe salaris.

nee

De waarde van een gespaard uur is gelijk aan een opgenomen verlofuur (tijd voor tijd). 

CAO-VO art. 7.2, 2e lid

basis (b)

Uitbetalen

De werknemer kan het basisbudget kapitaliseren voor: kinderopvang, verhoging pensioenaanspraken of als salaris.

nee

De werknemer tot en met schaal 8 kan ervoor kiezen zijn basisbudget op jaarbasis uit te laten betalen conform de volgende formule: 50 x het bij de salarisschaal behorend uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald op 1/138 van het bruto maandsalaris. Personeel dat een tijdelijke aanstelling krijgt voor vervanging krijgt 3% extra loon uitbetaald. 50/1659 is immers 3%. Veel scholen gebruiken dit ook om voor uitbreidingen voor een koste periode het PB-recht te verwerken.

CAO-VO art. 7.2, 14e - 16e lid

1e aanvulling (1e)

Verlof

De werknemer van 57 jaar of ouder heeft vanaf de eerstvolgende maand het recht op een aanvullend verlofbudget van maximaal 120 uur per jaar. Dit gaat in vanaf de eerstvolgende maand waarin de werknemer 57 is geworden.

De leraar en OOP'er met een lesgevende taak heeft het recht de 170 uur per jaar (basis + 1e aanvulling) op te nemen als een verlaging van de maximale lestaak met drie lesuren van 50 minuten, of een equivalent daarvan.

De werknemer wordt in staat gesteld het verlof van 170 uur herkenbaar op te nemen als een vrij dagdeel.


Ja

De leraar en OOP'er met lesgevende taken kan ervoor kiezen het maximaal in te roosteren dagen te maximaliseren op vier per week. De werknemer kan op de roostervrije dag maximaal 10 dagdelen per jaar door de werkgever opgeroepen worden. Het percentage van eigen bijdragen bij een functie met een maximumschaal van 1 t/m 8 is 40%, bij een maximumschaal van 9 en hoger: 50%.De betaling voor pensioenpremie wordt gedaan over de volledige aanstelling, alsof er geen er geen verlof wordt opgenomen. De werknemer heeft in dat schooljaar niet de mogelijkheid tot het opbouwen van spaarverlof. De omvang van het verlof kan in enig jaar nooit minder zijn dan het verlof in het daaraan voorafgaande jaar, bij gelijkblijvende betrekkingsomvang.

CAO-VO art. 7.2, lid 3, 4, 5, 9, 10 en 11

2e aanvulling (1e)

Verlof

De werknemer van 57 jaar of ouder die gebruik maakt van de 1e aanvulling voor verlof, heeft het recht hier jaarlijks 170 verlofuren aan toe te voegen. Dit gaat in vanaf de eerstvolgende maand waarin de werknemer 57 is geworden.

De leraar en OOP'er met een lesgevende taak heeft het recht de 340 uur per jaar (basis + 1e + 2e aanvulling) op te nemen als een verlaging van de maximale lestaak met zes lesuren van 50 minuten, of een equivalent daarvan.

De werknemer wordt in staat gesteld het verlof van 340 uur herkenbaar op te nemen als een vrije dag.

Ja

Het percentage voor de eigen bijdrage van werknemer over deze verlofuren bedraagt 100%. Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken worden berekend over het salaris minus deze eigen bijdrage.De betaling voor pensioenpremie wordt gedaan over de volledige aanstelling, alsof er geen er geen verlof wordt opgenomen.De werknemer heeft in dat schooljaar niet de mogelijkheid tot het opbouwen van spaarverlofDe omvang van het verlof kan in enig jaar nooit minder zijn dan het verlof in het daaraan voorafgaande jaar, bij gelijkblijvende betrekkingsomvang.

CAO-VO art. 7.2, lid 6, 9, 10 en 11

1e aanvulling

Sparen

De werknemer van 57 jaar en ouder kan door middel van een spaarmogelijkheid ook kiezen voor een gefaseerde afbouw van de loopbaan. De werknemer van 57 jaar en ouder heeft dan het recht jaarlijks 170 uur te sparen om later op te nemen.

nee

De werknemer van 57 jaar en ouder heeft het recht jaarlijks 170 uur te sparen om later op te nemen.

CAO-VO art. 7.2, lid 8

Gespaard Verlof

Verlof

De werknemer van 57 jaar en ouder mag tot een maximum van 340 uur per jaar gespaard verlof opnemen.

ja

De werknemer wordt in staat gesteld het verlof van 340 uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag. Verlof van 340 uur geeft voor de leraar en OOP’er met lesgevende taken recht op verlaging van de maximumlestaak met 6 lesuren van 50 minuten dan wel een equivalent daarvan.

CAO-VO art. 7.2, lid 8