Skip to main content

Formatie, algemene vragen - Artikelen / Formatie / Algemeen - Zermelo Support

Formatie, algemene vragen

Hoe verwerk je het beleid rondom werkdrukvermindering en ontwikkeltijd?

We hebben een pagina voor u aangemaakt waar u kunt lezen wat het voor de verwerking in Zermelo betekent:

19-20 werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

Hoe plaats ik een docent in een sectie?

Een docent wordt niet zozeer in een sectie geplaatst. Een docent krijgt een bevoegdheid voor een vak. Een vak op een afdeling is gekoppeld aan een sectie. Als u vervolgens bij bijvoorbeeld de lessenverdeling filtert op sectie, ziet u alleen de docenten die bevoegd zijn voor de vakken in die sectie.

Hoe komt het dat de vergoeding van de sectiewaarden afwijken van de waarden in de lessenverdeling?

Als de standaard-lesvergoeding voor één of meerdere vakken op een afdeling binnen een sectie afwijkt van die van de rest van de sectie, gaat de gemiddelde berekening per les ook omhoog of omlaag. Dit heeft invloed op de toekenning van het aantal geplande klokuren die past bij de sectie-inzet. Pas als de echte lessenverdeling wordt gemaakt, weet u precies welke lesvergoeding toegekend moet worden.

Ofwel: het sectiegemiddelde kan afwijken als er binnen de sectie uitzonderingen zijn.

Waarom is er een apart budget voor het aanvullend verlof?

Dat komt, omdat de VO CAO van 2016-2017 verschillend met het gespaarde verlofbudget om gaat. Het belangrijkste verschil is dat een docent zijn aanvullend budget mag sparen, maar dat dit niet na vier jaar in waarde gefixeerd moet worden. Iets wat wel van toepassing is bij het basisbudget. Bovendien komt het gespaarde aanvullend budget na het einde van het dienstverband te vervallen, terwijl het basisbudget uitgekeerd moet worden.

Wat doet reductie maximaal aantal lessen (max.les red.)?

Dat komt, omdat de VO CAO van 2016-2017 verschillend met het gespaarde verlofbudget om gaat. Het belangrijkste verschil is dat een docent zijn aanvullend budget mag sparen, maar dat dit niet na vier jaar in waarde gefixeerd moet worden. Iets wat wel van toepassing is bij het basisbudget. Bovendien komt het gespaarde aanvullend budget na het einde van het dienstverband te vervallen, terwijl het basisbudget uitgekeerd moet worden.

Kunnen de docenten hun eigen formatiekaart inzien?

Ja dat is mogelijk, u kunt bij Beheer > Schoolfuncties > Instellingen gebruikers per roosterproject aangeven of docenten wel of niet hun formatiekaart kunnen inzien.

Waarom kan ik de invloed op Persoonlijk budget niet aangeven?

Anders dan bij Uitbreidingen, komt het slechts in enkele gevallen voor dat een verlof tot vermindering van het persoonlijk budget recht zorgt. We hebben er daarom voor gekozen dit een eigeschap van het Verloftype te maken. Via het verloftype (Beheer > Portal-inrichting) kunt u aangeven of een bepaald soort verlof ook reductie van het persoonlijk budget oplevert. U ziet dat bij de verloven terug middels een niet bewerkbare groene vink.

Waarom is de werktijdfactor bij mijn verlof zo hoog?

Een werktijdfactor wordt op dezelfde manier berekend als bij uitbreidingen. Een verlof van 340 uur op jaarbasis is gelijk aan een werktijdfactor van 340/1659 * 365/365 = 0,2049 fte. Wanneer u een docent voor één dag een verlof heeft gegeven van 8 uur, komt de werktijdfactor uit op 1,77 fte. Dat komt, omdat wanneer 1659 uur verdeeld wordt over 365 dagen, er ongeveer 4,5 uur per dag gerekend wordt. Heeft de docent dan een verlof van 8 uur op die dag, dan is de werktijdfactor voor die dag 8/4,5 klokuur = 1,77 fte.

Waarom kan ik het budget nu verdelen over meerdere toepassingen?

De voornaamste reden is omdat uitbreidingen nu ook voor een verhoging van het persoonlijk budgetrecht kunnen zorgen. Hierdoor krijgt de docent in de loop van het schooljaar extra PB uren te verdelen, die u waarschijnlijk niet automatisch wilt toevoegen aan de eerder gemaakte keuze. We voorkomen hiermee dat een docent met een toepassing voor lestaakreductie bij een uitbreiding voor het vervangen van lessen niet een hogere lestaakreductie krijgt. U kunt zelf met de medewerker bepalen hoe u de extra uren inzet.

Overigens is de VO CAO 2016 niet eenduidig of het basisrecht ook slechts voor één toepassing ingezet kan worden. Onze interpretatie is dat wel altijd geweest, maar we komen hiermee ook tegemoet aan klanten die graag het basisbudget willen verdelen over bijvoorbeeld lessen en taakreductie.

Hoe kan ik zien hoe het gespaarde budget is opgebouwd?

U kunt in de kolom Beschikbaar basisverlofbudget zien hoe het gespaarde verlof is opgebouwd, door in de cel te klikken op het vergrootglas (). Er opent dan een nieuw venster. Hier ziet u per schooljaar het oude saldo, de nieuwe inleg (uit toepassing Naar verlof-budget), het Beschikbaar basisverlofbudget van dat jaar, de opname van PB-basis verloven en het nieuwe saldo: 


In principe zal het Saldo nieuw van het vorige jaar (bijvoorbeeld 2017-2018) gelijk moeten zijn aan het saldo oud van het volgende jaar (2018-2019). Na de migratie kan dit echter niet het geval zijn, omdat het saldo oud voor ieder jaar handmatig is ingevoerd.

Hoe zorg ik ervoor dat het gespaarde basisverlof automatisch wordt berekend?

Na de migratie kan het gespaarde verlof er als volgt uitzien:


Als u wilt dat het verlofsaldo automatisch wordt berekend, doet u dat als volgt:

  1. Kies via het rechtermuisknopmenu op een kolomkop voor Kolommen > Oud saldo basisbudget en Oud saldo basisbudget handmatig?


  2. Haal vervolgens de handmatig optie weg bij Saldo oud
  3. Zodra u dat doet, wordt het Saldo oud gevuld met het nieuwe saldo van vorig schooljaar
  4. Herhaal deze stappen voor alle relevante projecten (behalve het eerste project)
  5. We zien nu dat het saldo automatisch wordt berekend:

Ik had handmatig PB recht opgegeven, maar dat zie ik niet meer terug

Dat klopt! Vanaf versie 1.19 is het niet meer mogelijk het berekende recht voor Persoonlijk budget aan te passen. Omdat nu ook uitbreidingen en verloven optioneel invloed kunnen uitoefenen op het PB recht, verwachten we niet dat het nog nodig is het recht zelf ook handmatig aan te passen.

Hoe werkt de fixatie van (de waarde van) het basisverlofbudget na vier jaar?

Het gespaarde basisverlofbudget wordt conform de CAO lid 7.2.2.b.II na vier jaar in (geld)waarde gefixeerd. Dat wil zeggen dat het aantal klokuren vanaf dat jaar stopt in waarde mee te groeien met het salaris van de docent. De gespaarde klokuren worden bij het fixeren omgerekend naar Euros tegen het uurloon in het jaar van fixatie (dus vier jaar na het opzij leggen). Bij opname in een later jaar worden ze terugvertaald naar klokuren tegen het uurloon van dat jaar. Bij salarisstijging zal het oorspronkelijk gespaard aantal klokuren daarom later minder klokuren waard zijn geworden. Onderstaande tabel toont een concreet voorbeeld.

De 50 klokuren basisverlofbudget die in het schooljaar 2016-2017 nieuw ingelegd worden, blijven tot en met schooljaar 2020-2021 evenveel waard in klokuren. In dat laatste schooljaar wordt de waarde in Euros echter gefixeerd, tegen een uurloon van 100,- Euro. Door de salarisstijging naar 110,- Euro in schooljaar 2021-2022 zijn ze dat jaar minder waard in klokuren, namelijk nog maar (100 / 110) x 50 = 45 klokuren. Het saldo aan het begin van schooljaar 2021-2022 is daarom niet 250 uur, maar slechts 245 uur.

Waarom staan bij sommige docenten na de migratie toepassingen (zoals lesreductie) in het rood?

Het kan zijn dat u na de migratie bij een aantal docenten die recht hebben op aanvullend verlof, één of meerdere toepassingen de waarde in het rood ziet staan:

Dat komt omdat een docent met het recht voor aanvullend verlof deze ook alleen mag opnemen als verlof. De oude software deed geen controle op de invoer, waardoor u (per ongeluk) het verlof ook kon opnemen als lesreductie of taakreductie. In versie 1.19 van het portal worden de overige toepassingen grijs gemaakt, zodat u niet per ongeluk een foute invoer kunt krijgen. We hebben er voor gekozen deze waarde niet om te zetten naar daadwerkelijke verloven, omdat u dan een verschil krijgt op de jaartaak van de docent. Voor het schooljaar 2017-2018 adviseren wij u deze foute invoer dan ook te laten staan.

Een aanvullend verlof levert bij ons geen verlaging van de deskundigheidsbevordering. Hoe regel ik dat?

Bij Projectinstellingen kunt u vastleggen of het persoonlijk budget aanvullend verlof invloed heeft op AST en DESK, zodat dit op alle PB-aanvullend verloven wordt toegepast. U vindt de instellingen bij Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen.

Hoe geef ik aan dat de docent aanvullend verlof opneemt?

De opname voor aanvullend verlof gaat, evenals bij het basisverlof, via een PB-aanvullend verlof bij Personeel > Aanstellingen > Verloven. Echter in het geval van een aanvullend verlof, werkt u waarschijnlijk maar met hoogstens één verlof. De docent neemt immers structureel 170 of 340 klokuur op. In versie 1.19 van het portal is het daarom mogelijk om rechtstreeks het verlof aan te passen, door eenvoudigweg de cel te bewerken:

Hiermee maakt u daadwerkelijk een verlof aan, of bewerkt u een reeds bestaand verlof. U kunt deze ook gewoon bekijken via Personeel > Aanstellingen > Verloven:

Het gespaarde verlof van de docent klopt niet

Saldo oud wordt in principe per schooljaar berekend, maar u kunt deze handmatig opgeven. Na de migratie zal deze in de meeste gevallen op handmatig staan. Dit verklaart het verschil tussen saldo oud van het huidige jaar en saldo nieuw van het vorige jaar. U kunt per schooljaar kiezen of u het saldo oud toch automatisch wilt laten berekenen, door de handmatig vink bij Saldo oud weg te halen. Wij adviseren u sterk om in ieder geval vanaf het project 2018-2019 te werken met een automatisch berekend saldo.