Skip to main content

Lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Artikelen hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs

Authors list

Om anderhalvemeter-onderwijs te realiseren zal het nodig zijn grondig te kijken naar het lokalenrooster. Aanpassingen aan het lokalenrooster zullen zeker nodig zijn en het is van groot belang dat u tijdig een proefrooster maakt om zicht te krijgen op de leerlingbewegingen (zie ook de handleiding Overzicht Leerlingbewegingen).

Een voorbeeld: U wilt alleen de theorielessen door laten gaan, u maakt een indeling in 2 of 3 segmenten (afhankelijk van het maximaal aantal toegestane leerlingen per lokaal) en u wilt de ontstane tussenuren zo veel mogelijk dichtroosteren. Tussenuren maken het anderhalvemeter doel alleen maar moeilijker.

De meeste scholen krijgen in zo'n geval een enorm lokalenprobleem, omdat u normaal gesproken de praktijklokalen hard nodig hebt om leerlingen onder te kunnen brengen. U moet nu namelijk alle groepen tegelijk roosteren met minder lokalen. Maar ook laat het Overzicht Leerlingbewegingen zien dat er massa's leerlingen tegelijk komen en gaan, terwijl u moet zorgen voor een veilige onderlinge afstand.

Het zal dus wellicht - afhankelijk van de keuzes van uw school - nodig zijn dat u afdelingen of klassen "vroeg" gaat roosteren en andere "laat". Daardoor kunnen dan weer problemen ontstaan met de docentbeschikbaarheden. Er zullen in de school logistieke maatregelen moeten komen en welke maatregelen er op welke momenten ingezet moeten worden hangt weer samen met het rooster.

Introductie video


Aanvullingen op de bestaande lokaalautomaat (globaal)

Om te bereiken dat leerlingen zo min mogelijk bewegen ligt het voor de hand elke klas een vast lokaal ("stamlokaal") te geven voor de theorielessen. Idealiter doet u dit óók voor de bovenbouw. Aan de bestaande randvoorwaarden is toegevoegd dat geprobeerd wordt de leerlingen zo veel als mogelijk les te laten volgen in het stamlokaal van hun stamklas. In de meeste scholen is helaas het aantal theorielokalen kleiner dan het aantal stamklassen, dus dit zal niet altijd mogelijk zijn.

Het koppelen van vaste lokalen aan stamklassen voor bepaalde vakken kan in Lokalen Basis stap 9, maar dit is erg bewerkelijk. Voor dat doel is een speciaal scherm gemaakt. Deze is te vinden via Roosteren > Roosteren Pro > Lokaalzaken > Stamlokalen per klas

Om de menu-optie Stamlokalen per klas te kunnen gebruiken moet deze actief zijn. U klikt op Lokaalzaken > Leerling-lokaalwissels gebruiken om deze modus te activeren.

Als u weinig theorielokalen heeft, kunt u het beste in Lokalen Basis > stap 9 als wens de bovenbouw koppelen aan een overgebleven verzameling theorielokalen nadat u de stamlokalen hebt ingevoerd voor de onderbouwklassen.

U vult daar in welk lokaal aan welke klas gekoppeld is en welke vakken de theorievakken zijn.


Mocht u daarna in Lokalen Basis stap 9 nog voorwaarden willen invoeren, dan is daar voor het gemak nu een mogelijkheid ingebouwd om de theorievakken in één keer er in te klikken:


Nieuw is dat nu per individuele leerling strafpunten worden berekend in de lokaalautomaat en wel strafpunten voor elke theorieles die niet in het stamlokaal zit, én strafpunten voor elke lokaalwissel.

Stappenplan voor automatisch lokaalroosteren met minimale leerling-bewegingen

Vooraf: Lokaalroosteren is altijd het opleggen van tegenstrijdige eisen aan het systeem. Immers, vaklokalen, de lokaalcapaciteit, de voorkeurslokalen van docenten, de voorkeurslokalen van klassen en de beschikbaarheid van lokalen zijn vaak wensen die strijden om voorrang. Het is dan ook van belang dat u in uw bestaande rooster kijkt naar mogelijkheden om eisen af te zwakken, in plaats van alleen maar eisen op te schroeven.

Stap 1: Schakel 'Leerling-lokaalwissels gebruiken' in

Stap 2: Opgeven van Stamlokalen per klas 

U kunt invoeren welke klassen een stamlokaal gaan krijgen. Dit doet u via Roosteren > Roosteren Pro > Lokaalzaken > Stamlokalen per klas.  

Dat kan eenvoudig met slepen van lokalen naar de kolom Lokaal bij klas. Rechts voert u in welke vakken de theorievakken zijn. Alleen lessen in de theorievakken gaan waar mogelijk in het stamlokaal. In de bovenbouw zal dit wellicht niet helemaal lukken. Het is wel gunstig voor de vermindering van het aantal lokaalwissels als dat haalbaar is; ook bij clustergroepen wordt geprobeerd zo veel mogelijk leerlingen les te laten volgen in hun stamlokaal.


Stap 3: Invoeren van vleugels voor de bovenbouw

In de bovenbouw kunt u eventueel een vleugel van de school reserveren voor een bovenbouwafdeling. Dat zal helpen bij het maken van een rooster met minimale leerlingbewegingen.

De stamklassen die u reeds een stamlokaal heeft gegeven hoeft u hier niet in te voeren. Controleer ook of er niet nog oude afdeling / klas voorwaarden staan. Deze zouden kunnen leiden tot tegenstrijdigheden.

Stap 4: Wens voor lokaalwissels van docenten wordt beperkt (of komt te vervallen)

Schroef de wensen voor lokaalwissels van docenten zo veel mogelijk terug (behalve blokwissels). Dat kan bijvoorbeeld bij Roosteren > Roosteren Pro > Lokaalzaken > Lokaalwissels bij docenten (uitgebreid).

Om alle opties te zien bij Lokaalzaken is het noodzakelijk dat u in het profiel Lokaal Pro of Lokaal Handmatig zit.

In lokaalwissels bij docenten (basis) ziet u:


Stap 5: Eis op vaklokalen komt te vervallen

De eisen op de vaklokalen - als het gaat om de theorievakken - gaan we laten vallen, d.w.z. wanneer u écht het aantal leerlingbewegingen wilt minimaliseren. De vraag is natuurlijk welke keuzes de school maakt, maar én vaklokalen voor de theorievakken én stamlokalen is natuurlijk onmogelijk. In Stap 1 en 2 van Lokalen Basis is een kolom Thv toegevoegd waarin staat dat het een theorievak betreft, dan kunt u makkelijk maatregelen nemen:

Stap 6: Maak een (proef)lokalenrooster

Maak een proef-lokalen rooster met de automaat en controleer of de juiste prioriteiten worden gekozen. In het scherm Lokaalzaken - Lokaalwissels bij leerlingen ziet u hoe het gewogen aantal wissels wordt berekend (zie ook Handleiding Overzicht Leerlingbewegingen.

In het plaatje hieronder ziet u dat bij het gewogen aantal wissels van 41 en 1 les die niet in het stamlokaal zit (met rood kader), het aantal strafpunten voor de lokalenautomaat 1.410 wordt.

Dit strafpuntenaantal (41x10 + 1x1000) komt voort uit de weging die u vindt onder de knop Instellingen:

U kunt eventueel kiezen voor een iets andere instelling. Let wel: alleen het gewicht op aantal wissels hoog zetten zal niet altijd een heel bevredigend resultaat geven. Vaste lokalen kiezen voor uw klassen, samen met het vermijden van wissels werkt het beste. De blauw gekaderde lessen zijn niet-theorielessen. Als het gewicht op het vermijden van wissels hoog staat ten opzichte van de vaklokaalwens, dan komt de niet-theorieles toch in het vaklokaal, zoals u hierboven ziet.

De grootte van het lokaal

De grootte van het lokaal en het maximaal aantal leerlingen bij een segmenten-rooster. 

De lokalenautomaat houdt rekening met het normale aantal leerlingen van de les, en de lokaalcapaciteit is de normale lokaalcapaciteit van het lokaal. Omdat uw groepen (bij 3 segmenten) 1/3 deel zijn van de normale grootte en de capaciteit ook 1/3 van de normale grootte is er niets gewijzigd in de software op dit punt. Het is natuurlijk wel zaak dat u bij de segmenten indeling een zodanige oplossing laat maken dat de grote groepen zo evenwichtig mogelijk verdeeld zijn. Van nature zorgt die automaat daar ook voor.