Skip to main content

De nieuwe Cao van maart 2020 - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

De nieuwe Cao van maart 2020

Algemene schooltaken en deskundigheidsbevordering 


Bij de rechten en plichten die werkgever en werknemer op basis van de cao ten opzichte van elkaar hebben, wordt uitgegaan van het zogenaamde ‘naar rato principe’. Dit betekent dat de verschillende arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten naar rato van de betrekkingsomvang (formele wtf) worden toegekend. De cao kent echter ook veel mogelijkheden tot langdurig verlof waarbij de betrekkingsomvang niet wijzigt, maar feitelijk – dus materieel gezien - wel sprake is van een verlaging van de wtf. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij werknemers die seniorenverlof genieten. 

Bovenstaande heeft als gevolg dat werknemers die evenveel werken, verschillend worden behandeld in de toekenning van bepaalde faciliteiten. Sociale partners spreken af dat – daar waar het gaat om seniorenverlof – deze ongelijkheid in de CAO VO wordt weggenomen. Voor werknemers met seniorenverlof die op 8 april 2020 een ruimere regeling kennen dan de toekenning van arbeidsvoorwaarden naar rato van de materiële wtf wordt voorzien in een overgangsregeling tot 1 augustus 2022.

Interpretatie Zermelo

Wat hier volgens ons wordt bedoeld, is dat diegene die seniorenverlof hebben (aanvullend verlof Persoonlijk Budget) vanaf 1-8-2022 geen deskundigheidsbevordering (DESK) en algemene schooltaken (AST) meer krijgen over het verlof. Dit betekent dus dat er minder uren AST en DESK gegeven worden. Er komt een overgangsregeling voor het komende schooljaar. Uit de informatie van de AOB blijkt dat de regeling als volgt wordt ingevoerd: 

Alleen zij die op 8 april 2020 al gebruik maakten van seniorenverlof blijven nog twee jaar onder de oude regeling vallen. Vanaf 8 april 2022 valt iedereen onder de nieuwe regeling.

Uitwerking in Zermelo

Op dit moment kun je per schooljaar per school in de software aangeven of er een vermindering is van AST en DESK bij een aanvullend Persoonlijk Budget-verlof. Deze vinkjes kunt u zelf instellen. Controleert u dus of bij de projectinstellingen de vinkjes voor "Heeft PB-aanvullend verlof invloed op DESK?" aanstaan. Hetzelfde geldt voor het vinkje voor de AST.

Naar aanleiding van het ontvangen van de tekst voor de overgangsregeling gaan wij het volgende in onze software aanpassen: per persoon gaan we instelbaar maken dat het PB-aanvullend verlof invloed heeft op DESK en eventueel AST.

Aanpassingen salaristabellen


Met betrekking tot de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%;
• in juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,-- naar rato van de betrekkingsomvang;
• De eindejaarsuitkering wordt met 0,6% verhoogd naar 8%.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.


Interpretatie Zermelo

Nu de CAO definitief is en de tabellen gereed zijn, zijn deze in de juni-release verwerkt.

Uitwerking in Zermelo

Nu de tabellen er zijn, gaan we een aanpassing doen in de software. We gaan van de gelegenheid gebruik maken om binnenkort een overzichtelijkere verzameling salaristabellen aan te leveren:

 • Voor elk schooljaar komen er twee tabellen in de software te staan. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat dit als volgt uit zien:
  • schooljaar 2020-2021 gemiddelde van het jaar (indien van toepassing)
  • schooljaar 2020-2021 start schooljaar (met de tabel zoals die in augustus telt)
 • De eerste tabel word door ons aangepast als er wijzigingen zijn in de CAO. Er komt dan een omschrijving bij te staan in de overzichtslijst waar in staat welke gegevens meegenomen zijn in de middeling. 

Aanpassing schaal S12 naar 12 in plaats van 16 tredes


De schoolleider heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van coördinator op het terrein van organisatie, onderwijs en leerlingenzaken tot leidinggevende van (een deel van) het personeelsteam. De nadruk komt in toenemende mate te liggen bij onderwijsverbetering en het bieden van een aantrekkelijke en uitdagende werk- en leeromgeving voor het onderwijzend en ondersteunend personeel. Dat vraagt naast de benodigde managementvaardigheden steeds meer van het strategisch denken en handelen van de schoolleider. Voor scholen is het van groot belang om goede schoolleiders aan zich te binden die invulling kunnen geven aan deze veranderende rol. In dat licht spreken sociale partners het volgende af:
• In de cao wordt opgenomen dat schoolbesturen voorzien in een inductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.
• Het aantal treden in OOP/directie schaal 12 wordt per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal.

Interpretatie Zermelo

Er gaat een aanpassing plaatsvinden in de S12 schaal. Inmiddels is ook bekend hoe de overgang zal plaatsvinden.

Uitwerking in Zermelo

 • de tredes 13 tot en met 16 vervallen in de nieuwe salaristabel. Dit heeft invloed op de berekening van schooljaar 2019-2020 en verder. 
 • binnen de schaal S12 moeten de tredes 1 tot en met 12 van de werknemers aangepast worden. Wij adviseren het volgende stappenplan:
  • Verander niets in schooljaar 2019-2020. (Deze salarissen zullen niet helemaal kloppend zijn.)
  • Vul in 2020-2021 de aangepaste trede in: gebruik de middelste kolom van onderstaande tabel.
  • Zet via de periodieke verhoging alle salarisssen in de nieuwe trede. Dit levert de tredes uit de rechterkolom op.
  • Stel de juiste salaristabel in bij de projectinstellingen. Dit zal de nieuwe salaristabel zijn, die uiterlijk in juni beschikbaar zal zijn.


Oude tredes (voor )

Nieuwe trede vanaf

(aanpassen in project 2020-2021)

Nieuwe trede in schooljaar 2020-2021

(instellen via periodieke verhoging)

1,267
3,478
5,689
7910
8,9,101011
11,121112
13,14,15,161212