Skip to main content

Plaatsen van surveillanten

Toetsrooster

Nadat alle toetsen over de dagen van de toetsperiode verdeeld zijn en op de juiste tijd zijn geplaatst, dienen de surveillanten gekozen te worden die de toets zullen afnemen. In het scherm Toetsen roosteren in de tijd kiest u in het menu Modus voor 'Surveillanten' of de sneltoets S.

desktop Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Modus Surveillanten

In de Modus 'Surveillanten' in het scherm Toetsen roosteren in de tijd staan de roosters van alle docenten in alfabetische volgorde onder de toetsen. Lessen die niet meer doorgaan, omdat deze eerder al zijn uitgeschakeld (genegeerde lessen), zijn in lichtgrijs aangegeven. Lessen worden met een gele kleur aangegeven. Als u blokkades voor een docent heeft ingevoerd bij de randvoorwaarden, om zo een vrije dag of dagdeel aan te geven, dan zijn deze hier zichtbaar (groen met ===).

image.png

De inhoud van de cellen kunt u aanpassen via de knop <Weergave>. Kies daar bij context voor de regel 'Docent toevoegen bij rooster in het domein toets' en bij domein voor bijvoorbeeld toets. U kunt nu rechts aangeven hoeveel regels de cel krijgt en wat er op de regels gepresenteerd wordt.

Het plaatsen van een surveillant

In het scherm Toetsen roosteren in de tijd in de toetsroostermodule plaatst u in de modus 'Surveillanten' docenten als surveillant op een toets. Dat doet u als volgt:

  1. Selecteer de toets door er op te klikken. Deze kleurt nu donkergroen.

  2. Klik op de knop <Herbereken> of gebruik de sneltoets spatiebalk. De docenten worden gesorteerd zodanig dat degene die het meest in aanmerking komen om te surveilleren bovenaan staan. Dat zijn allereerst de docenten wiens lessen uitgevallen zijn vanwege de genegeerde lessen, en vervolgens diegenen die beschikbaar zijn in het rooster.

  3. Klik op de docent die u als surveillant bij de geselecteerde toets wilt inzetten.

  4. In het rooster van de docent verschijnt de toets in een lichtgele kleur.

In de modus Surveillanten ziet u een klein rondje in de rechter bovenhoek van een toets staan als het aantal surveillanten bij de toets niet gelijk is aan het gewenste aantal surveillanten bij de toets. Dit gewenste aantal surveillanten kunt u aangeven in het hoofdscherm Toetsen roosteren. Een geel rondje geeft aan dat er te weinig surveillanten zijn en een rood rondje dat er te veel surveillanten zijn ingeroosterd.

Links naast de afkorting van de docent staan nog 3 kolommen:

  • n = een volgnummer

  • voorkeur = het getal waarop gesorteerd wordt om de beste surveillant te vinden. -5 punten voor iedere uitgeschakelde les onder de toets.

  • minuten = telt het totaal aantal minuten waarop de docent als surveillant is ingeschakeld MINUS het aantal minuten dat de docent ingezet had moeten worden volgens de eerder ingerichte surveillance verdeling.

De waarde van de voorkeur en het aantal minuten verandert zodra u een docent als surveillant inzet. Hoe meer de surveillance tijd overlapt met de oorspronkelijke lestijd des te hoger komt zo iemand te staan. Had een docent een gedeelte van de surveillancetijd oorspronkelijk vrij dan komt deze lager te staan, dan een docent die de gehele surveillancetijd oorspronkelijk wel helemaal les stond te geven. Na deze sortering wordt er daarna gesorteerd op de nog in te roosteren surveillance tijd (zie Verdelen van de surveillance). Hoe meer uur een docent nog moet surveilleren hoe hoger hij/zij komt te staan. Potentiële surveillanten die niet de hele surveillance kunnen draaien i.v.m. blokkade en/of andere lessen die wel doorgaan komen niet bovenaan te staan, zij kunnen immers deze surveillance niet draaien (of u moet de toets verdelen over twee surveillanten, zie hieronder).

Docenten die ingeroosterd worden voor de surveillance krijgen een negatiever getal met als doel dat bij het drukken op de spatiebalk zij als vanzelf bovenaan komen te staan als de reeds ingeroosterde surveillanten. Dit heeft dus meer een praktisch doel, dan dat dit een indicatie is voor voorkeur en/of mogelijkheid.

Natuurlijk zijn er nog andere redenen waarom een docent geschikt of juist minder geschikt is om een toets te surveilleren, daarom kiest u als roostermaker uiteindelijk zelf de surveillant.

Toets verdelen over twee surveillanten

Het kan zijn dat u op één toets wilt verdelen tussen twee of meerdere surveillanten. U zult de toets dan moeten knippen (splitsen) om voor ieder deel een andere surveillant te kiezen:

  • Houd de CTRL-toets ingedrukt en beweeg de muis over een toets. Er komt een schaartje te voorschijn als cursor.
  • Zet dit schaartje op de tijd waar u een knip wilt plaatsen en klik.

De toets is nu in twee stukken verdeeld en u kunt op op ieder deel een (andere) surveillant zetten zoals u dat gewend bent.

Docent (de)blokkeren

U kunt in dit scherm ook een docent voor een lesuur blokkeren. U klikt op de regel van de docent op het betreffende uur met de rechtermuisknop en kiest voor "Zet blokkade op dit uur"

Een blokkade verwijderen gaat op dezelfde wijze, u kiest dan voor verwijder blokkade op dit uur.

image.png

Uitgeschakelde les weer door laten gaan

Wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een uitgeschakelde les (grijs van kleur), heeft u de mogelijkheid deze weer door te laten gaan

image.png

Docent vrijmaken

U heeft in dit scherm ook de mogelijkheid een docent vrij te maken. U klikt met de rechtermuisknop op een les bij de docent (geel). U kunt kiezen uit docent vrijmaken met lesuitval door toets en docent vrijmaken waarbij de les zwevend wordt. In de dagroostermodule kan deze zwevende les nog worden verplaatst.

Gepubliceeerd: 11/04/2020