Skip to main content

Werken met leerpaden

Roostervoorbereiding

Bij een leerling kan per afdelingsdeelname een leerpad bepaald worden. Een leerpad omschrijft het overkoepelende programma wat de leerling volgt, wat vaak een combinatie is tussen de opleiding (bijv. havo), profiel (bijv. cm) en jaarlaag. Voorbeelden van leerpaden kunnen bijvoorbeeld zijn "havo-cm", "gym-ng/nt" of "vmbo1 gl".

De organisatie kan zelf zijn eigen leerpaden definiëren. Op dit moment zijn leerpaden in het portal vooral een handige manier om leerlingen te groeperen en spelen ze een belangrijke rol in de communicatie met de leerlingadminstratiesystemen (LAS). Waar in uw roosterproject leerlingen vaak om roostertechnische redenen worden gebundeld in afdelingen (bijvoorbeeld V4), worden leerlingen in uw LAS vaak gebundeld op opleidingssoort en profiel (bijvoorbeeld ATH-CM en GYM-CM).

Leerpaden worden op dit moment alleen gebruikt voor de koppeling naar Somtoday. U hoeft ze dus alleen voor dat doel in te voeren.

image.png Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

Wat is een leerpad?

Een leerpad wordt portalbreed gedefinieerd en bestaat uit een verzameling opleiding(en)profiel(en) en jaarlagen. U kunt deze leerpaden vervolgens koppelen aan een of meerdere vestigingen. Een leerpad is project- en schooljaaroverstijgend.

Een leerling heeft het correcte leerpad wanneer hij of zij in één van de opgegeven jaarlagen zit en beschikt over alle opgegeven opleiding(en) en profiel(en).

Een leerpad bevat daarnaast ook de ministeriële elementcode en eventueel de LWOO-elementcode. Dit kan gebruikt worden in de communicatie naar uw LAS (leerlingadministratiesysteem). U kunt eventueel ook een afwijkende LAS-code invoeren, wanneer u in Zermelo een andere afkorting gebruikt voor uw leerpad dan de gebruikte afkorting voor de opleiding in uw LAS.

U kunt uw leerpaden vinden bij Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

image.png

Aanmaken van een leerpad

U kunt op de volgende manier een leerpad aanmaken:

 1. U gaat naar Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

 2. U kiest voor <Toevoegen>

 3. U vult de gewenste code (afkorting) in (Tip: gebruik een compacte afkorting)

 4. U geeft de betreffende jaarlagen aan

 5. U vult de betreffende opleiding(en) en profiel(en) in

 6. U geeft aan op welke vestiging(en) dit leerpad actief is

 7. U geeft aan welke ministeriële elementcode en eventueel welke LWOO elementcode u wilt gebruiken

Tip: u kunt zoeken in de bestaande elementcode lijst

Het is verstandig de Zermelo leerpaden af te stemmen met de eventuele opleidingen uit uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Raadpleeg uw LAS voor een overzicht van de aangeboden opleidingen.

Welke code wordt in Somtoday gebruikt?

U kunt de Inrichtingscodes in Somtoday opzoeken via Onderwijs > Inrichting > selecteer de juiste vestiging.

image.png

De codes vindt u bij Opleidingen in de kolom 'Afkorting'.

image.png

U kunt dit scherm ook exporteren en (na eventueel bewerken) importeren in het portal.

Voorbeelden van leerpaden

Hieronder ziet u een aantal uitgewerkte voorbeelden van leerpaden.

Regulier leerpad HAVO en VWO

Het meest eenvoudige voorbeeld is een reguliere havo leerling met het profiel em. Het leerpad ziet er dan als volgt uit

image.png

Het leerpad _havo-em _bevat een opleiding havo en het profiel em. Wanneer een leerling voldoet aan deze eisen, dan ziet u het leerpad terug:

image.png

Dubbelprofielen HAVO en VWO

Aan gebruikers van Somtoday wordt geadviseerd om géén gebruik te maken van dubbelprofielen. Het is de bedoeling dat in Somtoday alle (!) profielen worden bepaald waarvoor de leerling het juiste vakkenpakket heeft. Naast het profiel waaraan de leerling in Somtoday is gekoppeld gaan de afgeleide profiel(en) straks mee naar BRON als zogenaamde Aanvullende opleiding(en).

Op de havo en vwo opleidingen kan uw school ook dubbelprofielen aanbieden. Een leerpad voor een dubbelprofiel kan er als volgt uitzien:

image.png

Wanneer een leerling zowel de opleiding havo als beide profielen (nt en ng) in zijn pakket heeft, dan wordt het zojuist aangemaakte leerpad voor het dubbelprofiel aangeboden:

image.png

U kunt deze eventueel handmatig corrigeren, of gesorteerd per profiel de keuzes in bulk toevoegen. Let bij het bulk toevoegen erop dat u het juiste label gebruikt.

VMBO profielen met LWOO

Hoewel het mogelijk is om een leerpad te koppelen aan meerdere jaarlagen, zien we regelmatig dat in de LAS voor de onderbouw wordt gekozen voor losse leerpaden per jaarlaag. Voor de vmbo-t route resulteert dit dus in drie verschillende leerpaden, die allen dezelfde elementcode gebruiken.

Mochten er op uw school ook leerlingen zijn met een LWOO-indicatie, dan is het belangrijk dat u bij het leerpad ook de bijbehorende elementcode voor het LWOOopgeeft. Drie leerpaden voor de reguliere onderbouw mavo kunnen er als volgt uitzien:

image.png

Een reguliere vmbo-leerling in het 1e leerjaar krijgt het betreffende leerpad toegekend:

image.png

Een leerling met een LWOO-indicatie krijgt weliswaar hetzelfde leerpad toegekend, maar krijg een andere bekostiging via de LWOO-elementcode

image.png

Importeren van leerpaden (csv)

Het is mogelijk de leerpaden te importeren middels een komma gescheiden *.csv bestand. Dit kan bijvoorbeeld uit uw leerlingadministratie (LAS) komen.

Het bestand bevat idealiter de volgende velden:

Veld Inhoud
code* afkorting van het leerpad
opleidingen* Een of meerdere relevante opleidingen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes)
profielen* Een of meerdere relevante profielen, komma gescheiden. Deze profielen moeten reeds in het portal bekend zijn (Beheer > Portal-inrichting > Keuzes)
jaarlagen* Jaarlaag 1 t/m 6, komma gescheiden
vestigingen* Een of meerdere vestigingen. Deze vestigingen moeten reeds in het portal aangemaakt zijn (Beheer > Portal-inrichting > Vestigingen)
elementcode Bestaande ministeriële elementcode
elementcode LWOO Bestaande ministeriële elementcode voor de LWOO
LAS-code Optioneel een afwijkende afkorting die in uw leerlingadministratie wordt gebruikt.

In principe is alleen code een verplicht veld, maar wij adviseren u minimaal opleidingen, profielen, jaarlagen en vestigingen in uw bestand aan te bieden. De naamgeving van de kolommen hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. U kunt bij het importeren en synchroniseren de kolommen eventueel vertalen. Het aantal kolommen is ook niet van belang. Een bestand kan er als volgt uitzien:

	code;LAS-code;Elementcode;Opleidingen;LWOO code;Leerjaren;Vestiging
	mavo-lb;VMBO-T/Landbouw;400;mavo;2210;3,4;a
	mavo-tn;VMBO-T/Techniek;400;mavo;2210;3,4;a
	mavo-zw;VMBO-T/Zorg en Welzijn;400;mavo;2210;3,4;a

Overnemen van leerpaden uit Somtoday

Als u leerpaden wilt overnemen uit Somtoday, dan kan dat.

 1. In Somtoday gaat u naar Onderwijs > Inrichting en kiest u een van de aanwezige vestigingen

  image.png

 2. U selecteert vervolgens de tab Opleidingen en kiest voor Exporteren naar CSV

  image.png

U krijgt dan een csv bestand, die u kunt openen in bijvoorbeeld Excel. Dit bestand is bijna gereed voor importeren. U moet een aantal dingen doen:

 1. Open het zojuist aangemaakte bestand in (bijvoorbeeld) Excel

 2. Hernoem de kolom Afkorting naar LAS-code

 3. Voeg vooraan een nieuwe kolom Code toe en geef aan welke afkorting u graag in Zermelo wilt gebruiken voor deze opleidingen:

  image.png

 4. Voeg in Excel een nieuwe kolom Opleidingen toe en geef aan welke Zermelo opleidingen (zie in het Portal > Beheer > Keuzes) relevant zijn. Meerdere opleidingen worden door een komma gescheiden:

  image.png

 5. Controleer of in de kolom Profiel/Sector (afk) dezelfde afkorting voor profielen wordt gebruikt als in Zermelo en pas deze eventueel aan.

Een dubbelprofiel kan in Somtoday worden aangegeven als één profiel met bijvoorbeeld als afkorting 'emcm'. Pas dit aan naar 'em, cm'.

 1. Controleer of in de kolom Vestiging dezelfde afkorting gebruikt als in het Portal (zie in het Portal > Beheer > Vestigingen > Vestigingscode) en pas deze eventueel aan.

  image.png

 2. Verwijder de kolom Profiel/Sector. Dat scheelt een interpretatie bij het importeren van het csv bestand.

 3. Sla het bestand op als een *.csv-bestand en sluit Excel.

U kunt vervolgens het bestand importeren door de volgende stappen te doorlopen:

 1. U gaat in het portal naar Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden

 2. U kiest hier voor CSV import en selecteert het zojuist aangemaakte bestand

 3. U zorgt ervoor dat de volgende kolommen zijn geselecteerd: code, LAS-code, Opleidingen, Elementcode, Elementcode LWOO, Jaarlagen, Profielen, Vestigingen

  image.png

 4. U kiest vervolgens voor Nieuwe importeren

 5. De leerpaden zijn nu toegevoegd aan uw portal

  image.png

Toekennen van een leerpad aan een leerling

Na het inrichten van de leerpaden kunt u voor de leerlingen laten berekenen welk leerpad zij volgens het portal volgen.

In het scherm Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames kunt u leerlingen selecteren en met de knop <Bereken leerpaden> de suggestie van het portal vragen. U kiest vervolgens voor de knop <Accepteren> om de suggestie voor het leerpad door te voeren.

image.png

Elke leerling met een Leerpad krijgt in het scherm met de Afdelingsdeelnames de status 'OK'.

image.png

Indien een HAVO of VWO leerling door opstroming een LWOO-status heeft, én er is geen leerpad met LWOO ILT-code aanwezig voor HAVO of VWO, dan krijgt de leerling toch de reguliere ILT-code mee in de bevorderingenexport.

Handmatig een leerpad bewerken

U kunt een leerpad ook handmatig bewerken voor een leerling door te dubbelklikken in de cel voor het leerpad:

image.png

Een fout leerpad

Een leerling kan, bijvoorbeeld na een pakketwijziging, een onlogisch leerpad hebben op basis van de combinatie opleiding en profiel. Het portal signaleert dit voor u en u kunt het leerpad opnieuw laten berekenen of handmatig aanpassen.

image.png

De voor de hand liggende oorzaak zal een pakketwijziging zijn, waardoor de leerling een ander leerpad zou moeten krijgen.

Gepubliceeerd: 20/04/2020