Skip to main content

Lesstatistiek

Schoolleiding

Naast leerling- en docentstatistiek, is er de lesstatistiek. U kunt hier voor een afdeling/groep/sectie gegevens opvragen. We kijken hier dus niet vanuit het perpectief van de individuele leerling of docent, maar vanuit alle lessen die gepland zijn en uiteindelijk (wel of niet) gerealiseerd zijn.

Het onderdeel kent twee tabbladen:

 • Planning lessen (gebaseerd op Geplande lessen, Lessenverdeling en Bevoegdheden)
 • Realisatie lessen (gebaseerd op het basisrooster en de dagelijkse wijzigingen daarop).

Met de lesstatistiek kunt u straks veel vragen beantwoorden. Een paar voorbeelden zijn:

 • Zijn alle lessen voor het volgende schooljaar al toegekend aan docenten?
 • Worden de lessen door bevoegde docenten gegeven?
 • In welke sectie of afdeling is het percentage onbevoegd ingezette docenten het grootst?
 • Welke lessen zijn er de afgelopen maand komen te vervallen?
 • In welke sectie is de uitval het grootst?
 • Wat is de reden van de uitval geweest?
 • Hoe vaak is een les doorgegaan, maar met een vervangende docent?

In deze handleiding lichten we de verschillende mogelijkheden van de lesstatistiek in het portal toe.

Algemene werking van de schermen

Filters toepassen

Nadat u een roosterproject heeft geselecteerd, kunt u gebruik maken van een aantal filters:

 • Vestiging
 • Sectie (of alle secties)
 • Afdeling (of alle afdelingen)
 • Weken (standaard de laatste 4 voorgaande weken).

Zo bepaalt u zelf welke lessen in het diagram en de bijbehorende tabel zichtbaar worden.

Diagram downloaden

U kunt het diagram dat in beeld is, ook als afbeelding downloaden:

 1. Zorg ervoor dat u de juiste secties/afdelingen heeft gefilterd
 2. Klik op de knop <Diagram downloaden>
 3. De afbeelding (png) wordt in de map downloads geplaatst.

2021-06-03-15_26_44-Calendar-smeijer-zermelo.nl-Outlook.png

Groepen uitklappen

De tabel aan de onderkant van het scherm wordt standaard "ingeklapt" getoond. U kunt op het plusje voor de sectie klikken om deze uit te klappen. U kunt echter ook in één keer alle secties uitklappen. Daarvoor gebruikt u de knop <Alle groepen uitklappen>.

2021-06-02-17_06_19-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Als u vervolgens op een (uitgeklapte) regel klikt, past het diagram zich aan. In onderstaande afbeelding is er geklikt op de regel van de vakkeuzeles ak van h5.

2021-06-02-17_11_45-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

U ziet dat het diagram alleen de lessen laat zien van de selectie.

Selectie opheffen

U kunt deze selectie weer opheffen met de toetscombinatie <ctrl + klik>.

Vakkeuzelessen wel/niet tonen

Het selectievinkje boven de kolom "V" kent 3 standen:

 • ? - zowel lesgroepen voor reguliere lessen als zogenaamde pakketgroepen (vakkeuzelessen) worden getoond
 • leeg - eventuele vakkeuzelessen worden niet getoond
 • vinkje - alleen de vakkeuzelessen worden getoond.

2021-06-03-15_30_42-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Tabel exporteren naar CSV/Excel

De tabel kunt u exporteren naar een csv-bestand en vervolgens openen en eventueel bewerken in Excel.

 1. Zorg eerst voor de juiste filters (secties, afdelingen, weken)
 2. Klik op de knop <CSV/Excel-export>
 3. Klik op de knop <Opslaan>
 4. Het bestand wordt in uw map "downloads" opgeslagen.

2021-06-02-17_23_06-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Planning lessen

De planning van de lessen wordt gevuld vanuit de onderdelen Geplande lessen, Lessenverdeling en Bevoegdheden. Zodra de voorbereidingen voor een volgend schooljaar van start gaan, kunt u hier zicht houden op de voortgang van alle lessen die inmiddels zijn gepland. Enerzijds kunt u zien of er nog lessen zijn waar nog geen docent op is geplaatst en anderzijds ziet u van de lessen met docent welke bevoegdheid zij hebben.

We kennen vijf onderdelen in de lesstatistiek van Planning lessen:

 • Bevoegd
 • Benoembaar
 • Bekwaam
 • Onbevoegd
 • Zonder docent.

2021-06-03-15_51_55-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Alle secties en afdelingen

In onderstaande afbeelding ziet u voor een volgend schooljaar de lesstatiek voor alle secties en alle afdelingen.

2021-05-31-13_22_30-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

In de grafiek is snel zichtbaar dat:

 • Een deel van de geplande lessen nog niet is toegekend aan een docent (bijvoorbeeld afdeling b3 en b4)
 • Het overgrote deel is toegekend aan bevoegde docenten (bijvoorbeeld afdeling bk2)
 • In afdeling h5 relatief gezien de minste lessen bevoegd gegeven worden.

Alle secties en één afdeling

Als we gaan inzoomen op afdeling h5 (waar lessen onbevoegd toegekend zijn), zien we bij welke vakken het probleem het grootst is. 2021-05-31-13_23_33-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

De vakken beco en kua worden voor 100% door een onbevoegde docent gegeven. Eén van de vakken die te maken heeft met onbevoegdheid van docenten is netl. Zodra u met de muis boven de staaf van netl beweegt, zie u een tooltip. We zien daarin dat het om ruim 21% gaat.

2021-05-31-13_38_49-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Eén vak op één afdeling

In de vorige paragraaf zagen we dat bijvoorbeeld het vak netl niet voor 100% door bevoegde docenten gegeven zal gaan worden. Onder de grafiek kunnen we in de tabel inzoomen op een vak. Door op het plusje te klikken komen alle groepen van netl op h5 in beeld.

2021-05-31-13_45_22-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

We zien nu dat alle reguliere lessen voor alle stamklassen in h5 door een bevoegde docent worden gegeven. Het zijn echter 60% van de vakkeuzelessen die deels onbevoegd gegeven worden. Ook in de tabel geeft de tooltip meer informatie.

2021-05-31-13_49_20-Zermelo-Portal-Planning-lessen.png

Realisatie lessen

Zodra het schooljaar is gestart wilt u graag zicht houden op de realisatie van alle geplande lessen. Welke lessen zijn er gewoon doorgegaan en was dat wel of niet met een vervanger. Als er uitval is geweest, wilt u graag zien op welke afdeling/groep en in welke sectie dat is geweest.

Volledige statistieken voor schooljaar 2021-2022

De uitvalreden wordt vanaf desktop 21.06 vanuit het dagrooster geupload naar het portal. Dat betekent dat vanaf het moment dat u deze versie gebruikt, onderstaande gegevens in het portal berekend kunnen worden. Voor volledige statistieken voor het schooljaar 2021-2022 is het dus belangrijk dat u minimaal desktop 21.06 gebruikt vananf het moment dat u gaat dagroosteren.

Les is doorgegaan

2021-06-03-16_15_35-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

In het tabblad Realisatie lessen kunt u vooral zien of de geplande lessen daadwerkelijk doorgang hebben gevonden. Een les die gegeven is kan:

 • Door de reguliere docent zijn gegeven (planning is gelijk aan realisatie)
 • Door een vervanger zijn gegeven (reguliere docent was afwezig en er is vervanging geregeld)
 • Zonder docent zijn geweest (de les is doorgegaan zonder de aanwezigheid van een docent).

Les is uitgevallen

image.png

Als een les is uitgevallen, zal ook duidelijk worden wat de reden daarvan is geweest:

 • Te weinig leerlingen - Als slechts een deel van de leerlingen aanwezig kan zijn bij de les, kan er besloten worden dat de les voor alle leerlingen uitvalt
 • Te weinig docenten - De oorspronkelijke docent is afwezig en er is geen vervanger ingezet
 • Gewijzigde planning - Deze reden wordt toegekend als er is besloten de planning aan te passen waardoor de les is komen te vervallen. Het kan zijn dat er meerdere dagroosterwijzigingen zijn verwerkt waardoor deze les ook is komen te vervallen (zwevende les). De les kan ook zijn komen te vervallen door een toets of een activiteit waardoor alle leerlingen afwezig zijn voor de les.

Uitval "Zonder reden"

Het kan zijn dat u in het schooljaar 2020-2021 uitgevallen lessen heeft met een onbekende reden. Dat heeft te maken met publicaties met een oudere versie dan desktop 21.06. Zodra u publiceert met desktop 21.06 of hoger, krijgt een uitgevallen les altijd een reden mee!

Een voorbeeld

Aan de hand van een voorbeeld laten we u zien welke gegevens zichtbaar kunnen worden.

In onderstaande afbeelding ziet u de voorgaande 4 weken, deze worden standaard getoond. Via de weekselector kunt u deze periode ook aanpassen.

2021-06-03-09_17_36-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

We hebben de overige filters op alle secties staan en ook op alle afdelingen.

2021-06-03-09_19_42-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

In bovenstaande diagram zien we dat er met name bij afdeling m2 wijzigingen zijn geweest op de geplande lessen. Om beter inzicht te krijgen gaan we filteren op deze afdeling.

2021-06-03-09_24_27-2021-06-03-09_23_35-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

U ziet nu in de diagram de vakken staan van de gefilterde afdeling. Bij een deel van de vakken is er uitval geweest en bij het vak wi zijn er ook lessen doorgegaan met een vervangende docent of geen docent. We zoomen nu verder in op het vak wi.

2021-06-03-09_27_54-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

Zodra u met de muis beweegt naar de staaf van het vak, verschijnt er een tooltip waarin we meer informatie over het vak wi zien:

 • Bijna 84% van de lessen is doorgegaan met de reguliere docent
 • Ruim 3% van de lessen wi in m2 is doorgegaan met een vervangende docent
 • 6,5% van de lessen is komen te vervallen omdat de docent afwezig was
 • 6,5% van de lessen is komen te vervallen omdat er een wijziging op de planning was (dit kan bijvoorbeeld een excursie of andere activiteit van de leerlingen zijn geweest).

Er zijn meerdere klassen in deze afdeling en dus gaan we nog een stap verder inzoomen. In de tabel onder het diagram ziet u alle secties van m2 staan. Zodra u op het plusje voor wi klikt, zal deze uitklappen en zien we alle groepen die binnen de sectie wi lessen volgen.

2021-06-03-09_36_30-Zermelo-Portal-Realisatie-lessen.png

De uitval concentreert zich in klas m2b. We zoomen nu nogmaals verder in door met de muis boven het getal in de kolom met de weken te bewegen. De tooltip geeft weer extra informatie.

2021-06-03-16_34_30-Calendar-smeijer-zermelo.nl-Outlook.png

In de tooltip verschijnen twee loepjes. Door op het onderste loepje te klikken bij Docentdeelname zien we de lessen voor het vak wi aan groep m2b voor die week.

B2021-06-03-16_34_30-Calendar-smeijer-zermelo.nl-Outlook.png

2021-06-03-09_43_51-Zermelo-Portal-Docentdeelname.png

Klas m2b had drie lessen wi moeten krijgen:

 • Dinsdag het 3e uur
 • Donderdag het 6e uur
 • Vrijdag het 2e uur.

Deze drie lessen zijn om de volgende redenen wel/niet doorgegaan:

 • Dinsdag het 3e uur was docent plt ziek (verlof), de les is vervangen door sld09 (Gegeven door vervanger)
 • Donderdag het 6e uur was plt nog steeds ziek, de les is niet opgevangen en is komen te vervallen (Uitval door te weinig docenten)
 • Vrijdag het 2e uur is de les uitgevallen, niet door de afwezigheid van docent plt (er is geen afwezigheidstype), wel doordat de leerlingen die dag op excursie waren (Uitval door gewijzigde planning).

Via het andere loepje (Afspraken) komt u bij Roosters > Afspraken terecht.

2021-06-03-16_34_30-Calendar-smeijer-zermelo.nl-Outlook.png

U kunt hier nog meer details van de lessen bekijken.

2021-06-03-16_45_15-Zermelo-Portal-Afspraken.png

Gepubliceeerd: 15/06/2021